Algemene voorwaarden RoBici

Artikel 1 Definities
1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Buitensport of buitenactiviteiten: alle sportieve activiteiten waarbij de deelnemer zich voornamelijk met spierkracht voortbeweegt. b. Arrangement: door de organisator bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het verzorgen van (verblijfs)accommodatie(s), het verzorgen van maaltijden, het geven van instructie en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten. Onder begeleide arrangementen of begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door een vertegenwoordiger van de organisator worden begeleid.
c. Eendaags arrangement: een dienst of activiteit, of een combinatie van diensten en activiteiten die door de organisator wordt aangeboden en die in totaal niet langer duurt dan 24 uur en waar geen overnachting bij is inbegrepen en minimaal 1 dagdeel omvat.
d. Meerdaags arrangement: een dienst of activiteit of een combinatie van diensten en activiteiten die door de organisator worden aangeboden en die in totaal langer duurt dan 24 uur en waarbij in ieder geval een overnachting is inbegrepen.
e. Activiteit: een enkelvoudige actieve bezigheid die door de organisator wordt aangeboden. Dit zijn meestal sportieve en/of actieve recreatievormen. In deze voorwaarden wordt onder activiteit ook verstaan: diensten of het bieden van faciliteiten of materiaal en andere handelingen die door de organisator wordt verricht ten behoeve van de opdrachtgever. Dat kan bijvoorbeeld zijn de verhuur van materiaal of de verzorging en/of bemiddeling van maaltijden en verblijfplaats.
f. Organisator/verhuurder: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, arrangementen en/of activiteiten en/of diensten aanbiedt aan individuele personen of aan een groep personen.
g. Vertegenwoordiger van de organisator: degene die uit naam van de organisator optreedt, bijvoorbeeld als begeleider van een activiteit (ook wel: instructeur, trainer, spelleider).
h. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij de organisator zich jegens een opdrachtgever verplicht tot het leveren van een arrangement en/of activiteit.
i. Opdrachtgever/huurder: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met de organisator of gebruik maakt van arrangementen, activiteiten, diensten of materiaal van de organisator.
j. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit of materiaal van de organisator.
k. Aanvang: bij meerdaagse arrangementen waarbij vervoer naar de bestemming is inbegrepen: het tijdstip van vertrek van dit vervoer zoals dit door de organisator aan de deelnemers is meegedeeld:
- bij meerdaagse arrangementen waarbij verblijfsaccommodatie is inbegrepen, maar de deelnemer zelf voor vervoer naar de bestemming zorgt het eerste van de navolgende momenten: het als zodanig aangegeven tijdstip op de dag van aankomst bij de (eerste) accommodatie of het tijdstip waarop de accommodatie volgens de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld.
- bij alle andere arrangementen, activiteiten of diensten: het als zodanig aangegeven tijdstip op de (eerste) dag van het programma. l. Einde:
- bij meerdaagse arrangementen waarbij vervoer van de bestemming is inbegrepen: het daadwerkelijke tijdstip van aankomst van dit vervoer bij de met de deelnemer tevoren overeengekomen uitstapplaats;
- bij meerdaagse arrangementen waarbij verblijfsaccommodatie is inbegrepen maar de deelnemer zelf voor vervoer van de bestemming zorgt de eerste van de navolgende momenten: het tijdstip waarop de deelnemer de (laatste) accommodatie daadwerkelijk verlaat dan wel uiterlijk dient te verlaten; - bij alle andere arrangementen, activiteiten of diensten: het als zodanig aangegeven tijdstip op de (laatste) dag van het programma of zoveel eerder dat de activiteiten stoppen. m. Bedrag van overeenkomst: de som van de prijs van het arrangement, de activiteiten of diensten die door de organisator geleverd worden en de premie/ poliskosten voor eventueel afgesloten verzekeringen.
 
Artikel 2 Werkingssfeer
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens RoBici gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.
2.2 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met RoBici of het feitelijk deelnemen aan een arrangement of activiteit van RoBici of door het betalen van het verschuldigde tarief.
2.3 Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren de voorwaarden van RoBici, tenzij RoBici en de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anderszins overeenkomen.
2.4 RoBici is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als RoBici deze schriftelijk heeft geaccepteerd.
 
Artikel 3 Totstandkoming en inhoud overeenkomst
3.1 Ieder aanbod van RoBici is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan opdrachtgever om een overeenkomst met RoBici aan te gaan. De overeenkomst komt tot stand doordat RoBici mondeling (c.q. telefonisch), schriftelijk of per e-mail het aanbod van de opdrachtgever om de overeenkomst aan te gaan aanvaardt. De opdrachtgever ontvangt van RoBici een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.
3.2 De inhoud van de overeenkomst wordt mede bepaald door gegevens in de voor dat seizoen geldende publicaties van de RoBici. RoBici zal hierin vermelden welke activiteiten zijn inbegrepen en welk minimum aantal deelnemers vereist is om de activiteit door de laten gaan. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie van RoBici zijn niet bindend. RoBici kan niet worden gehouden aan voorlichtingsmateriaal dat onder verantwoordelijkheid van derden is uitgegeven.
3.3 De opdrachtgever is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan Robici of de vertegenwoordiger RoBici te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement en/of de activiteiten. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.
3.4 De opdrachtgever kan desgewenst voorkeuren opgeven. Voor zover mogelijk zal RoBici hier rekening mee houden.
3.5 Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met RoBici is jegens RoBici hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.
3.6 De opdrachtgever en de deelnemer zijn verplicht om op eerste verzoek van RoBici een geldig identificatiebewijs te tonen. Artikel
 
4 Betaling
4.1 De betaling van het totale bedrag van de overeenkomst dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang door opdrachtgever aan RoBici betaald te zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2. De betaling geschiedt in twee termijnen. De eerste termijn (aanbetaling) bedraagt 30% van het bedrag van de overeenkomst en moet binnen 10 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst worden voldaan. De tweede termijn bedraagt het restant van het bedrag van de overeenkomst en moet uiterlijk 14 dagen voor aanvang worden voldaan.
4.3 Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 14 dagen voor aanvang, is de opdrachtgever verplicht het hele bedrag per direct te voldoen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de overeenkomst onmiddellijk voor aanvang van de uitvoering tot stand komt dient te worden betaald voorafgaande aan de aanvang.
4.4 De opdrachtgever die niet tijdig betaald is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. RoBici is in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. RoBici is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten, evenals alle redelijke kosten van de inning van de vordering zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag. Artikel
 
5 Prijs
5.1 RoBici publiceert op de website een overzicht van de aangeboden arrangementen en activiteiten en met de dan geldende tarieven. Op verzoek van de opdrachtgever brengt RoBici een offerte uit voor een in overleg overeengekomen arrangement. RoBici is vrij om tijdelijk arrangementen of activiteiten tegen een speciaal tarief aan te bieden.
5.2 De prijs in publicaties geldt in principe per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.
5.3 Indien de overeenkomst gesloten wordt ten behoeve van een groep, brengt RoBici de kosten voor het vooraf opgegeven aantal deelnemers en/of materialen in rekening, tenzij iets anders is overeengekomen.
5.4 RoBici mag bij aanvang van het arrangement of de activiteit een waarborg(som) verlangen van de opdrachtgever. Deze zal bij het einde van de overeenkomst worden teruggegeven onder inhouding van al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan RoBici verschuldigd is.
 
Artikel 6 Informatie en bescheiden
6.1. Deelnemers aan arrangement of activiteiten van RoBici vullen vooraf schriftelijk naar waarheid een aanmeldingsformulier in. Robici mag bij aanvang van een arrangement, een activiteit of verhuur van materialen van de opdrachtgever en deelnemers verlangen dat deze een geldig identiteitsbewijs overleggen.
6.2 RoBici is niet aansprakelijk indien de deelnemer niet aan (delen van) het arrangement kan deelnemen wegens het gemis van benodigde document(en). Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.
 
Artikel 7 Wijzigingen door de opdrachtgever
7.1 De opdrachtgever kan RoBici tot 28 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst qua arrangement, activiteiten of faciliteiten te wijzigen. Indien RoBici niet in staat is dit verzoek te honoreren, zal hij dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mededelen. In dat geval blijft de eerdere overeenkomst van kracht.
7.2. Indien het bedrag van de gewijzigde overeenkomst meer dan 10% lager is dan de eerdere overeenkomst, is op het verschil de annuleringsverzekering zoals bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden van toepassing.
7.3. Een wijziging in het aantal personen is tot 42 dagen voor aanvang kosteloos. Op wijzigingen in personenaantallen in de periode tussen 42 dagen en datum aanvang, zijn de annuleringsvoorwaarden zoals bedoeld in artikel 8 van toepassing.
7.4. Een deelnemer die verhinderd is om deel te nemen kan zich – na door deelnemer daartoe verkregen toestemming van de opdrachtgever – door een ander laten vervangen onder de voorwaarde dat de plaatsvervanger voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden.
7.5. De opdrachtgever is gehouden om eventuele extra kosten ten gevolge van de in-de-plaats-stelling aan RoBici te vergoeden.
 
Artikel 8 Annulering door de opdrachtgever
8.1 De opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten.
8.2 De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief aan RoBici. De datum van ontvangst van de brief door RoBici geldt als annuleringsdatum.
8.3 Bij annulering door de opdrachtgever is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan RoBici:
a. tot 42 dagen voor aanvang: kosteloos
b. van 42 tot 28 dagen voor aanvang: 25% van de arrangementsprijs
c. van 28 tot 14 dagen voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs
d. van 14 tot 7 dagen voor aanvang: 75% van de arrangementsprijs
e. binnen 7 dagen (inclusief) voor aanvang of later: 100% van de arrangementsprijs.
Dit geldt ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het arrangement of tijdens het arrangement annuleert.
 
Artikel 9 Wijzigingen door de organisator
9.1 Op grond van gewichtige, aan de opdrachtgever mede te delen omstandigheden is RoBici gerechtigd het aangeboden arrangement en/of activiteit te wijzigen. Indien mogelijk zal RoBici de opdrachtgever een alternatief aanbieden dat het specifieke karakter en de aard van het arrangement of de activiteit zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever .
9.2 De opdrachtgever kan de wijzigingen zoals bedoel in artikel 9.1 afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijke overeengekomene of de wijziging van de opdrachtgever op een andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, meldt dit zo spoedig mogelijk aan RoBici. De opdrachtgever heeft in dit geval het recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de niet-genoten onderdelen van het arrangement.
9.3 Het arrangement of de activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang. RoBici zal zich bij slecht weer inspannen het programma zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers wordt beperkt. De activiteiten kunnen door RoBici tot 12 uur voor aanvang van het arrangement kosteloos worden geannuleerd indien het doorgaan ervan volgens de organisator niet uit te voeren is in verband met o.a. de veiligheid.
9.4 De uitvoering van het arrangement of activiteiten is afhankelijk van plaatselijke (weers-)omstandigheden. Deelnemers van arrangementen of activiteiten die niet begeleid worden door RoBici, zijn zelf verantwoordelijk voor een programmawijziging indien de situatie dat vereist. Bij arrangementen of activiteiten onder leiding van een vertegenwoordiger van RoBici, heeft deze het recht het programma na overleg met de deelnemers te wijzigen indien de situatie dit vereist.
 
Artikel 10 Opzegging door de organisator
10.1 RoBici heeft het recht tot 14 dagen voor aanvang de overeenkomst op te zeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf gepubliceerde minimum aantal deelnemers.
10.2 RoBici heeft ten allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onoverzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals terreur, politieke onrust, natuurinvloeden, terreinomstandigheden, stakingen, ziekte, mechanische pech of welke overmachtsituatie dan ook. RoBici is verplicht de opdrachtgever met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.
10.3 Bij opzegging door RoBici wegens de in 10.2 genoemde omstandigheden voor aanvang van het arrangement of de activiteit, heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden. RoBici zal zich inspannen de opdrachtgever een arrangement of activiteit van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden, zo mogelijk in dezelfde periode.
10.4 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemers(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven RoBici het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de activiteiten. RoBici kan in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer, deze zal gevolgd worden door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer. RoBici heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de opdrachtgever en/of deelnemer.
 
Artikel 11 Verplichtingen van de organisator
11.1 RoBici is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van de organisator redelijkerwijs mocht hebben. RoBici is naar gelang de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen indien het arrangement of de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de opdrachtgever moet worden toegerekend, is RoBici tot verlening van hulp en bijstand verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.
11.2 De correctheid van de uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken en beperkingen van de locatie waar de activiteiten plaatsvinden, aan de hand van het sportieve en avontuurlijke karakter van de activiteit en aan de hand van het bedrag van de overeenkomst.
 
Artikel 12 Verplichtingen van opdrachtgever en deelnemer
12.1 De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan RoBici of aan de vertegenwoordiger van RoBici te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.
12.2 De opdrachtgever en/of deelnemer dient zelf voor aanvang van het arrangement of de activiteit een adequate ongevallenverzekering c.q. voor de activiteit dekkende (buitensport)verzekering af te sluiten.
12.3 Tijdens de activiteiten is de deelnemer verplicht tot naleving van alle instructies en aanwijzingen van RoBici of diens vertegenwoordiger. Als er op de locatie van de activiteit afwijkende veiligheidsregels gelden, dient iedere deelnemer zich hieraan te houden.
12.4 De deelnemer is verplicht tot het dragen van een fietshelm tijdens de activiteiten van RoBici. 
12.5 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van RoBici. De deelnemer stelt RoBici zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de overeenkomst, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. Voor een reparatieopdracht is vooraf toestemming van RoBici vereist. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf besproken plaats overdragen aan een vertegenwoordiger van RoBici en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen. RoBici is gerechtigd zonodige extra kosten voor reparatie, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissingen e.d. aan opdrachtgever en/of deelnemer in rekening te brengen.
12.6 Deelnemers die met een eigen fiets aan arrangementen of activiteiten van RoBici deelnemen, dienen er voor te zorgen dat deze 100% in orde is. Niet veilig bevonden mountainbikes (bijvoorbeeld met slecht functionerende remmen of banden zonder profiel) mogen niet gebruikt worden tijdens de activiteiten van RoBici. Klikpedalen zijn toegestaan mits de gebruiker kan aantonen met dit systeem veilig te kunnen fietsen.
12.7 De deelnemer die zodanig hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van het arrangement of activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door RoBici of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan het arrangement of de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit vloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer of de opdrachtgever onder wiens verantwoordelijkheid deze deelnemer deelneemt.
12.8 Minimumleeftijd voor deelname aan de activiteiten van RoBici is 8 jaar. De activiteiten worden aangepast aan de leeftijd van de deelnemers. Minderjarige deelnemers mogen alleen met schriftelijke toestemming van ouder of voogd, óf onder toezicht van een volwassene aan de activiteiten deelnemen. Minderjarige deelnemers vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouder/voogd/begeleider. De schriftelijke toestemming wordt verleend door het medeondertekenen van het inschrijfformulier of de overeenkomst van de minderjarige deelnemer door de ouder / voogd.
12.9 De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.
 
Artikel 13 Aansprakelijkheid van de organisator
13.1 Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt volledig op eigen risico van opdrachtgever en/of deelnemer. RoBici kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei vorm van schade, waaronder lichamelijk letsel, schade of diefstal, opgelopen door of tijdens deelname aan de door RoBici georganiseerde activiteiten. Deelnemers dienen zelf een voor de activiteit dekkende (buitensport)verzekering af te sluiten. Ook voor eventuele gevolgschade, die opdrachtgever en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens het arrangement en/of activiteiten, is RoBici niet aansprakelijk.
13.2 RoBici is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens, het negeren van instructies of het zich niet houden aan een of meerdere veiligheidsvoorschriften
13.3 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van andere vertegenwoordigers van RoBici, betrokken dienstverleners en toeleveranciers, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.
13.4 Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van RoBici leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door RoBici gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het risico dat RoBici onder aansprakelijkheidsverzekering draagt.
 
Artikel 14 Aansprakelijkheid van de opdrachtgever en deelnemer
14.1 De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens RoBici aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem toegelaten derden.
 
Artikel 15 Klachten
15.1 Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het arrangement of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan RoBici of diens vertegenwoordiger ter plekke.
15.2 Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of de activiteit schriftelijk worden ingediend bij RoBici. Heeft het arrangement of de activiteit geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke aanvangdatum. 
15.3 Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 1 jaar na afloop van het arrangement of de activiteit of, indien het arrangement of de activiteit geen doorgang heeft gevonden, 1 jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.
 
Artikel 16 Overig
16.1 Op alle door RoBici te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing
16.2 De organisator houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen kan op het aanmeldingsformulier voor een arrangement of activiteit schriftelijk aangegeven worden.
 
 
 
 
opgemaakt en vastgesteld april 2011